Mēneša maksa sastāda – bērnudārza apmeklējums (iekļaujot pirmsskolas programmas apguvi, mūziku) katru darba dienu no 7.00 – 19.00.

Maksa par bērna uzturēšanos iestādē: 295,00 EUR (divi simti deviņdesmir pieci eiro un 00 centi) mēnesī.

Maksa par ēdināšanu: 4,00 EUR /dienā.

Vecāku maksa par bērna izglītošanu iestādē (mācību maksa), tiek samazināta, ņemot vērā noslēgtos līgumus starp:

  • pirmskolu un pašvaldībām par līdzfinansējuma piešķiršanu pēc deklarētās dzīves vietas*;
  • valsts dotācijas *.

* Pašvaldības līdzfinansējums un valsts dotācija tiek piešķirta bērnam, kas sasniedzis 1,5 gadu vecumu un atrodas pašvaldības bērnudārza rindā.